Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti EDU-LAND s.r.o., so sídlom Račianska 72, Bratislava, IČO:45722081, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 67774 / B (ďalej len „VOP“).

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom a objednávateľom uzatvorením zmluvy o nákupe elektronickej knihy (ďalej len „zmluva“) a tvoria súčasť každej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Objednávateľom môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.

1.2 Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), objednávateľ pristupuje k týmto VOP poskytovateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke poskytovateľa.

1.3 Poskytovateľ je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa (ďalej len „obchod“).

1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy, súčasťou ktorej sú tieto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.5 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.6 Objednávateľom je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila dohodnutú cenu.

1.7 Objednávkou sa rozumie objednávateľom vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu.

1.8 Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky zálohová faktúra.

1.9 Produktom sa na základe týchto Obchodných podmienok rozumejú všetky elektronické knihy - ebooky.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie zmluvy

2.1. Objednanie produktov je možné na internetovej stránke www.edu-land.sk.

2.2 Elektronická objednávka produktov uskutočnená po vyplnení objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada ceny v zmysle automaticky vygenerovanej zálohovej faktúry je návrhom na uzavretie zmluvy zo strany objednávateľa. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa.

2.3 K akceptácii objednávky produktov zo strany poskytovateľa, a teda k uzatvoreniu zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní ceny na účet poskytovateľa, pričom poskytovateľ zároveň informuje objednávateľa, že produkt bol zaplatený a objednávateľovi bol zaslaný email s prílohami, kde si objednávateľ zakúpený produkt prevezme stiahnutím a uložením do svojho počítača a zároveň mu bola vygenerovaná a zaslaná faktúra.

2.4 V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu vždy vopred, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.

2.5 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov poskytovateľa a objednávateľa.

III. Cena a platobné podmienky

3.1 Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke poskytovateľa.

3.2 Poskytovateľ negarantuje časovú platnosť cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3 Základným platidlom je mena euro.

IV. Autorské práva

4.1 Objednávateľ zaplatením ceny poskytovateľovi získava produkt na zobrazovanie pre vlastnú potrebu.

4.2 Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť produkt inej osobe (fyzickej alebo právnickej). Objednávateľ nie je oprávnený použiť produkty alebo akúkoľvek ich časť iným spôsobom ako je uvedené v článku 4.1 týchto podmienok, predovšetkým nemôže vyhotovovať rozmnoženiny produktov alebo akúkoľvek ich časť prenajímať, požičiavať, zdieľať, rozširovať, verejne zobrazovať, verejne prenášať, upravovať, spracovávať alebo umožniť tretím osobám ich využitie akýmkoľvek spôsobom.

4.3 Autorské právo. Produkt, ako aj texty a obrázky na stránke www.edu-land.sk , je majetkom spoločnosti EDU-LAND s.r.o., ktorá k nemu vykonáva majetkové autorské práva. Produkt je chránený autorským zákonom, medzinárodnými zmluvami a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. V prípade, ak objednávateľ poruší alebo ohrozí autorské práva, je povinný uhradiť spoločnosti EDU-LAND s.r.o. nemajetkovú ujmu v peniazoch, poskytnúť jej primerané zadosťučinenie, nahradiť škodu (vrátane ušlého zisku) a vydať jej bezdôvodné obohatenie.

V. Dodacie podmienky

5.1 Poskytovateľ je povinný dodať produkt objednávateľovi v objednanom množstve.

5.2 Poskytovateľ spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt sú 2 pracovné dni odo dňa pripísania ceny na účet poskytovateľa. V prípade zaplatenia cez službu GoPay je produkt dodaný automaticky systémom okamžite po zrealizovaní platby.

5.3 Ak poskytovateľ nemôže objednávateľovi objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať objednávateľa a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej ceny zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom automaticky zaniká.

VI. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy

6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

6.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy poskytovateľa jednoznačným vyhlásením v písomnej forme, a to listom zaslaným poštou doporučenou listovou zásielkou na adresu poskytovateľa uvedeného v týchto VOP. Na tento účel môže objednávateľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na tejto webovej stránke poskytovateľa.

6.3 Po odstúpení od zmluvy vráti poskytovateľ objednávateľovi všetky platby, ktoré uhradil objednávateľ v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú objednávateľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená cena a súvisiace náklady objednávateľom, ak objednávateľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.4 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľov - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

6.5 Kontaktné údaje poskytovateľa pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:
a. adresa: EDU-LAND s.r.o., Račianska 72, 830 03 Bratislava
b. telefónne číslo: +421 02 4444 1000
c. email. office@eduland.sk

VII. Zodpovednosť za vady, reklamácie

7.1 Poskytovateľ prehlasuje, že produkt dodáva bez právnych vád.

7.2 Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu poskytovateľa uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.3 Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a objednávateľa písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

7.4 Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany objednávateľa.

VIII. Ochrana osobných údajov a súkromia

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom, je povinný oznámiť poskytovateľovi svoje meno, priezvisko, obchodné meno, adresu sídla spoločnosti vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.3 V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov údaje zadávané objednávateľom pri objednávke považuje poskytovateľ za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom.

8.4 Objednávateľ týmto dáva poskytovateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov a údajov o objednávkach za účelom vytvorenia databázy objednávateľov, vedenia účtov objednávateľov a ich správy. Zároveň objednávateľ udeľuje súhlas s tým, aby mu poskytovateľ zasielal informácie o pripravovaných akciách a novinkách. Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. V prípade, že objednávateľ odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, poskytovateľ bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu jeho osobných údajov.

***

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke poskytovateľa a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti EDU-LAND s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 1.12.2015.